Dirk Lotze - Journalist
Weisheit an der Wand

Zettel

Weisheit an der Wand
This is Hell


Aufschrift einer Stützwand an der Bundesstraße 7
in Wuppertal-Varresbeck

Zuletzt geändert am 03. Mai 2014